do kasy suma: 0,00 zł
wyszukiwarka zaawansowana
Zadzwoń 034 32-71-916
Wyślij wiadomość
Regulamin

 

 

Regulamin sklepu internetowego riske.pl obowiązujący od 25 grudnia 2014 roku

 1. Informacje ogólne
  1. Sklep działa pod adresem www.riske.pl. Właścicielem Sklepu jest Małgorzata Markowiak, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Małgorzata Markowiak „SOLAR”.
   Dane:
   • adres: ul. Kościuszki 108, 42-290 Blachownia
   • tel./fax: (34) 32 71 916
   • NIP: 573-17-33-286
   • Regon: 152117129
   • e-mail: kontakt@riske.pl
  2. Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i określa zasady funkcjonowania Sklepu, w tym zasady sprzedaży Produktów.
  3. Warunkiem zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów lub Umowy jest zapoznanie się przez Klienta z treścią Regulaminu. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu.
  4. Riske.pl posiada wszelkie prawa niezbędne do prezentowania Produktów w ramach prowadzonego Sklepu. Produkty dostarczane są wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Definicje
  1. Regulamin – niniejszy regulamin, określający sposób zawierania i wykonywania Umów i Umów Sprzedaży , który stanowi ich integralną część;
  2. Riske.pl – Małgorzata Markowiak, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Małgorzata Markowiak „SOLAR”;
  3. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także jednostka organizacyjna i osoba prawna mająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która poprzez dokonanie prawidłowej Rejestracji w Sklepie zawarła z Solar Umowę, w wyniku której utworzone zostało przypisane do niej Konto i możliwe jest zawieranie Umów Sprzedaży;
  4. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta dobrowolnie przez Klienta z riske.pl z chwilą potwierdzenia Rejestracji, prowadząca do stworzenia Konta;
  5. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży wskazanych w Sklepie Produktów zawierana pomiędzy riske.pl a Klientem na zasadach określonych w Regulaminie;
  6. Konto – zbiór zasobów i uprawnień danego Klienta w Sklepie prowadzony przez riske.pl, w którym gromadzone są dane osobowe Klienta, umożliwiające szybszą identyfikację Klienta w Sklepie;
  7. Produkty – produkowane przez Solar oświetlenie, w tym w szczególności mosiężne lampy, prezentowane w Sklepie i będące przedmiotem Umów Sprzedaży;
  8. Sklep – prowadzony przez riske.pl internetowy serwis transakcyjny, w ramach którego możliwe jest zawieranie Umów Sprzedaży między riske.pl a Klientami, których przedmiotem są Produkty;
  9. Rejestracja – procedura prowadząca do utworzenia Konta umożliwiającego późniejszą identyfikację Klienta podczas korzystania ze Sklepu na podstawie loginu i hasła podanego przez Klienta;
  10. Dni Robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
  11. Konsument – konsument w rozumieniu aktualnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny.
 3. Usługi świadczone drogą elektroniczną
  1. Zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez riske.pl obejmuje w szczególności dostęp do platformy transakcyjnej, w ramach której możliwe jest zawarcie Umowy Sprzedaży Produktów.
  2. Riske.pl prowadzi Konta Klientów i udostępnia przestrzeń serwerową w celu umieszczania w niej przez Klientów danych służących do ich identyfikacji i do zawierania Umów i Umów Sprzedaży.
  3. Klient w celu korzystania ze Sklepu musi dysponować urządzeniem spełniającym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się riske.pl. Urządzenie to musi więc w szczególności pozwalać na dostęp do sieci Internet oraz posiadać program służący do przeglądania jej zasobów, obsługujący technologię Plików „cookies”, oraz konto poczty e-mail.
  4. W zależności od ustawień przeglądarki internetowej Klienta, riske.pl może wprowadzić do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient, Pliki „cookies”. Pliki „cookies” umożliwiają późniejszą identyfikację Klienta i są wykorzystywane przez riske.pl w celu ułatwienia korzystania ze Sklepu, jak również w celu monitorowania ruchu Klientów w Sklepie. Klient może w każdym momencie włączyć lub wyłączyć możliwość korzystania przez riske.pl z Plików „cookies” poprzez wprowadzenie odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce internetowej.
  5. Klient, korzystający z usług świadczonych przez riske.pl, jest objęty zakazem dostarczania riske.pl treści o charakterze bezprawnym.
 4. Korzystanie ze Sklepu
  1. Możliwość nabycia Produktów posiadają zarejestrowani Klienci, tj. podmioty posiadające Konto w Sklepie. Utworzenie i korzystanie z Konta w Sklepie jest dobrowolne i bezpłatne.
  2. W celu rozpoczęcia procesu Rejestracji Klient podaje następujące dane: login, hasło, adres e-mail, imię i nazwisko, dane adresowe, numer telefonu oraz w przypadku Klientów, którzy prowadzą działalność gospodarczą - firmę lub nazwę oraz NIP.
  3. Następnie Klient akceptuje Regulamin, zaznaczając pole: „Akceptuję regulamin”.
  4. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń o następującej treści:
   • zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia,
   • dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług Sklepu,
   • dane osobowe przedstawione w ramach procesu Rejestracji podane zostały dobrowolnie, są prawdziwe i zgodne z prawem.
  5. Po dokonaniu powyższych czynności, Klient otrzymuje wiadomość e-mail na wskazany adres z prośbą potwierdzenia Rejestracji poprzez kliknięcie na link aktywacyjny. Potwierdzenie Rejestracji powoduje aktywację Konta Klienta. Z tą chwilą dochodzi do zawarcia Umowy między Klientem a riske.pl na czas nieoznaczony, której przedmiotem jest dostęp do usług świadczonych przez riske.pl i prowadzenie Konta Klienta.
  6. Riske.pl tworzy dla Klienta Konto przypisane do wskazanego w procesie Rejestracji loginu i hasła. Klient uzyskuje dostęp do Konta po wpisaniu przypisanego mu loginu i hasła w odpowiednich polach na stronie internetowej („zaloguj się”).
  7. Klient może zmienić dane wskazane w punkcie IV.1.2. powyżej, podane w procesie Rejestracji. W tym celu po zalogowaniu powinien wybrać opcję „twój profil”, gdzie w zakładce „edytuj dane” możliwa jest ich modyfikacja. Klient posiada również dostęp do historii złożonych zamówień.
  8. Klient może rozwiązać Umowę zawartą z riske.pl dotyczącą określonego Konta, bez wskazania przyczyny, z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia, poprzez wysłanie wiadomości e-mail z tematem: „Rezygnacja z prowadzenia Konta” na adres: kontakt@riske.pl. Po upływie okresu wypowiedzenia, riske.pl usunie Konto Klienta. Żądanie przez Klienta usunięcia jego danych osobowych, o których mowa w punkcie IV.1.2. powyżej, jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy za wypowiedzeniem, zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu.
  9. Z ważnych przyczyn, w tym w szczególności w związku z naruszeniem przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Umowa może zostać rozwiązana przez riske.pl z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia.
 5. Zawarcie Umowy Sprzedaży
  1. Zamówienia na Produkty mogą być składane w Sklepie oraz telefonicznie pod numerem: (34) 32 71 916.
  2. Zamówienia mogą być składane w Sklepie całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia składane telefonicznie odbierane są natomiast w Dni Robocze w godzinach od 08:00 do 16:00
  3. Umowy Sprzedaży w Sklepie zawierane są w poniższy sposób:
   • Klient dokonuje wyboru konkretnego Produktu i dodaje Produkt do Koszyka. Po dodaniu Produktu do Koszyka, Klient może kontynuować zakupy, zaktualizować Koszyk lub przejść dalej celem zawarcia Umowy Sprzedaży;
   • Klient dokonuje Rejestracji lub - jeśli posiada już Konto - loguje się, zatwierdza zawartość Koszyka i w celu zawarcia Umowy Sprzedaży klika w polu: „finalizacja zamówienia”;
   • następnie Klient wybiera formę płatności oraz dostawy poprzez wskazanie jednej z dostępnych opcji;
   • po zrealizowaniu powyższych kroków, Klient potwierdza złożone zamówienie poprzez kliknięcie w polu: „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. W przypadku płatności za pośrednictwem systemu płatniczego płatności shoplo, Klient zostaje przekierowany do tego systemu, celem zapłaty ceny Produktu;
   • riske.pl wysyła na adres e-mail Klienta, podany w procedurze Rejestracji, potwierdzenie złożenia zamówienia. Potwierdzenie określa szczegóły zamówienia (wskazanie Produktu, jego ceny, kosztu przesyłki, sumy całkowitej, sposobu dostawy i płatności). Jeśli Klient wybrał płatność w drodze przedpłaty na rachunek bankowy riske.pl, e-mail zawiera również dane rachunku bankowego riske.pl;
   • Klient zatwierdza złożone zamówienie poprzez kliknięcie na link aktywujący, znajdujący się wiadomości e-mail riske.pl, o której mowa w punkcie e) powyżej. W tym momencie, z zastrzeżeniem punktu V.1.8., następuje zawarcie Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a riske.pl. Zamówienie może również zostać potwierdzone w zakładce „historia zamówień”.
  4. Riske.pl dopuszcza alternatywnie następujące formy płatności:
   • przy odbiorze Produktów od kuriera (za pobraniem), z zastrzeżeniem punktu V.1.6. poniżej,
   • przy osobistym odbiorze Produktów przez Klienta w siedzibie firmy Solar,
   • przedpłata na rachunek bankowy Solar nr: 15 1020 1664 0000 3702 0024 8260
   • za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym płatności shoplo. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.. 
  5. W razie złożenia zamówienia przez Klienta drogą telefoniczną, Umowy Sprzedaży zawierane są w następujący sposób:
   • Klient podaje dane: imię i nazwisko, adres e-mail, dane adresowe, numer telefonu oraz w przypadku Klientów, którzy prowadzą działalność gospodarczą - firmę lub nazwę oraz NIP;
   • Klient wskazuje wybrany Produkt, formę płatności oraz dostawy;
   • Riske.pl wysyła na adres e-mail Klienta potwierdzenie złożenia zamówienia. Potwierdzenie określa szczegóły zamówienia (wskazanie Produktu, jego ceny, kosztu przesyłki, sumy całkowitej, sposobu dostawy i płatności). Jeśli Klient wybrał płatność w drodze przedpłaty na rachunek bankowy, e-mail zawiera również dane rachunku bankowego;
   • Klient zatwierdza złożone zamówienie poprzez wysłanie do riske.pl zwrotnej wiadomości e-mail o treści: „zatwierdzam zamówienie”. W tym momencie, z zastrzeżeniem punktu V.1.8., następuje zawarcie Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a riske.pl.
  6. W przypadku złożenia zamówienia na Produkty drogą telefoniczną, riske.pl nie dopuszcza płatności przy odbiorze Produktu od kuriera (za pobraniem).
  7. Klient może złożyć drogą mailową lub telefonicznie zamówienie na wykonanie Produktu o indywidualnie określonych przez Klienta cechach. Po odebraniu zamówienia, riske.pl wysyła na adres e-mail Klienta potwierdzenie złożenia zamówienia. Potwierdzenie określa szczegóły zamówienia (wskazanie Produktu i jego indywidualnych cech, ceny, kosztu przesyłki, sumy całkowitej, sposobu dostawy i płatności). Jeśli Klient wybrał płatność w drodze przedpłaty na rachunek bankowy, e-mail zawiera również dane rachunku bankowego riske.pl.
  8. W przypadku płatności w formie przedpłaty przelewem bankowym na rachunek riske.pl, Umowa Sprzedaży zostaje zawarta pod warunkiem rozwiązującym w postaci braku zapłaty ceny przez Klienta w terminie 7 dni od potwierdzenia złożenia zamówienia przez Klienta. Brak zapłaty ceny przez Klienta w terminie, spowoduje rozwiązanie Umowy Sprzedaży bez konieczności składania przez Strony dodatkowych oświadczeń, chyba że riske.pl i Klient postanowią inaczej.
  9. Czas realizacji zamówienia uwzględniający czas przygotowania Produktu i dostawę wynosi do 30 dni roboczych. Riske.pl jest zobowiązany dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
  10. Produkty, stanowiące przedmiot Umowy Sprzedaży, dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej pod adres wskazany przez Klienta w procesie Rejestracji. Koszt dostawy Produktów, których łączna cena nie przekracza 1000 zł, ponosi Klient. W pozostałych przypadkach koszt wysyłki wynosi 20zł w przypadku wybrania opcji przedpłata na konto, zapłata poprzez płatności shoper i 30 zł w przypadku wybrania opcji zapłata u kuriera.
  11. Produkty mogą zostać odebrane przez Klienta osobiście w siedzibie Solar, po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym uzgodnieniu terminu odbioru.
  12. Riske.pl domyślnie dołącza do każdej przesyłki paragon. Jeżeli Klient życzy sobie wystawienia faktury VAT na nabyte Produkty, należy poinformować o tym riske.pl.
  13. Zmiany w prezentowanym asortymencie Produktów i ich cenach pozostają bez wpływu na Umowy Sprzedaży zawarte przed dokonaniem tych zmian. Riske.pl może organizować akcje promocyjne, w ramach których przeznacza do sprzedaży ograniczoną liczbę Produktów.
  14. Ceny produktów sprzedawanych w riske.pl są cenami brutto.
 6. Postępowanie reklamacyjne
  1. Klient może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez riske.pl lub są realizowane w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@riske.pl
  2. Reklamacja Klienta w związku z niezgodnością Produktu z Umową Sprzedaży może zostać złożona riske.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@riske.pl i powinna określać co najmniej:
   • dane Klienta umożliwiające kontakt z nim oraz jego identyfikację;
   • zarzuty do przesłanego Produktu stanowiącego przedmiot Umowy Sprzedaży;
   • żądany przez Klienta sposób usunięcia zarzucanego naruszenia (wymiana Produktu na produkt wolny od wad, usunięcie wady, obniżenie ceny, odstąpienie od Umowy Sprzedaży, chyba że wada jest nieistotna).'
  3. Riske.pl udzieli elektronicznej odpowiedzi na reklamację na adres wskazany przez Klienta w ramach Rejestracji, w terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia przed rozpatrzeniem reklamacji, riske.pl zwraca się do Klienta o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.
  4. Klientowi, będącemu Konsumentem, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy, na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
  5. Prawo do odstąpienia, o którym mowa w punkcie VI.1.4 powyżej, nie przysługuje, jeśli Klient zlecił riske.pl dokonanie indywidualnych przeróbek zamówionego Produktu lub w przypadku zamówienia Produktu według projektu Klienta, o którym mowa w punkcie V.1.7.
  6. Prawo odstąpienia wykonywane jest poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Zwrot Produktu powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
  7. Sklep dokona zwrotu zapłaconej przez Klienta ceny Produktu wraz z kosztami dostawy Produktu do Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Koszt odesłania Produktu pokrywa Klient i nie podlega on zwrotowi.
 7. Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń
  Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  a. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
  b. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
  c. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.
  d. może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/"
 8. Dane osobowe
  1. Administratorem danych osobowych Klientów jest riske.pl, który dokonuje przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami prawa.
  2. Riske.pl przetwarza dane osobowe Klientów w zakresie dotyczącym praw i obowiązków wynikających z umów zawartych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w tym w celu wykonania tych umów i ich rozliczenia, a w pozostałym zakresie jedynie po uzyskaniu odpowiednich zgód.
  3. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści dotyczących go danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania.
 9. Postanowienia końcowe
  1. Riske.pl zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu.
  2. O zmianie Regulaminu riske.pl poinformuje Klientów poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej Sklepu. Informacja, o której mowa w poprzednim zdaniu, będzie wskazywać, które postanowienia Regulaminu ulegają zmianom, oraz na czym polegają te zmiany. Do informacji zostanie dołączony tekst jednolity zmienionego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania jej do wiadomości Klientów. Do Umów Sprzedaży zawartych przed tą datą zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu obowiązujące w dacie zawarcia Umów Sprzedaży.
  3. W przypadku zmiany Regulaminu przez riske.pl, Klient może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o zmianie Regulaminu.
  4. Prawem właściwym dla Umów i Umów Sprzedaży zawieranych na podstawie postanowień Regulaminu jest prawo polskie.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl